Tento eshop používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

Více informací
Přijmout všechny cookies Personalizovat
Přijmout zvolené cookies

Obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v „internetovém obchodě DIDIERLAB CZECH, jehož provozovatelem je firma Radka Kopciová, Jenišov 27, 36001 Karlovy Vary, IČO: 75995344, DIČ CZ7453281891. Firma je plátcem DPH (dále jen prodávající). 

Obchodní podmínky vymezují a upřesňují základní práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího. Kupující zasláním objednávky současně stvrzuje, že akceptuje tyto obchodní podmínky.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky.

Právní vztahy, které nejsou těmito obchodními podmínkami výslovně upravené, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem (dále jen „ObčZ“).Je-li Kupujícím spotřebitel (jiná osoba než podnikatel, který činí objednávku nebo uzavírá smlouvu s prodávajícím v rámci své podnikatelské činnosti), řídí se práva a povinnosti Prodávajícího a Kupujícího také ustanoveními § 2158 a násl. ObčZ („Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě“) a v případě kupujících spotřebitelů též zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění (dále jen „Zos“).

II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1.      Kupující objednává u prodávajícího zboží, které je uvedeno na internetových stránkách http://www.didierlabczech.cz a to prostřednictvím aplikace, která kupujícímu umožní vybrat druh, množství, cenu zboží, způsob dodání, platbu a vyplnit veškeré údaje uvedené v objednávce, označené prodávajícím jako povinné. Proces objednávky je ukončen vystavením formuláře objednávky a potvrzením formuláře objednávky ze strany kupujícího. Potvrzením objednávky kupující prohlašuje, že u prodávajícího závazně objednává v objednávce uvedené zboží, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s s nimi souhlasí a považuje je pro sebe za závazné.

2.      Objednávka kupujícího se pro účely obchodních podmínek považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy ohledně zboží uvedeného v objednávce. Kupní smlouva ohledně zboží uvedeného v objednávce (dále jen kupní smlouva) je mezi kupujícím a prodávajícím uzavřena okamžikem doručení potvrzení objednávky ze strany prodávajícího kupujícímu, jakožto souhlasu s návrhem na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Kupující prohlašuje, že potvrzením objednávky dle bodu II.1 těchto obchodních podmínek výslovně souhlasí se způsobem uzavření kupní smlouvy.

3.      Kupní smlouvou se prodávající zavazuje dodat kupujícímu zboží uvedené v objednávce v termínu dle obchodních podmínek a do místa dodání zboží uvedeného v objednávce a kupující se zavazuje toto zboží od prodávajícího či jím zvoleného přepravce převzít a zaplatit prodávajícímu kupní cenu zboží uvedenou v objednávce.

4.      V určitých případech si prodávající vyhrazuje právo pro neuzavření kupní smlouvy. Jde zejména o tyto případy:

Vyprodání zboží v době mezi pravidelnými aktualizacemi skladových zásob na internetovém obchodě www.didierlabczech.cz

Nemožnost dodání zboží z důvodu jeho odcizení či poškození.

Zjištění zjevné chyby v ceně zboží, tedy zjištění značného rozdílu mezi cenou obvyklou a cenou uvedenou na

www.didierlabczech.cz, pokud nebude u daného zboží zcela jasně uvedeno, že se jedná o „mimořádnou slevu“ nebo „akce“.

III. Dodací a dopravní podmínky

1.      Zboží expeduje prodávající přibližně do 14 pracovních dnů od potvrzení objednávky.

2.      V případě, že kupující hradí kupní cenu bankovním převodem či složením na účet prodávajícího, zavazuje se prodávající expedovat zboží kupujícímu nejpozději do 14 pracovních dnů ode dne připsání peněžních prostředků na účet prodávajícího.

2a. Dodáním zboží podle těchto obchodních podmínek se rozumí okamžik doručení zboží kupujícímu v souladu s kupní smlouvou. Bezdůvodné odmítnutí zboží kupujícím se nepovažuje za nesplnění povinnosti dodat zboží ze strany prodávajícího.

1.      Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem úplného zaplacení kupní ceny následujícími způsoby:Způsob odeslání zboží

1.      při platbě dobírkou se rozumí zaplacení kupní ceny přepravci.

2.      při platbě převodem/složením na účet prodávajícího se rozumí okamžik připsání kupní ceny na účet prodávajícího

3.      při platbě v hotovosti se rozumí okamžik zaplacení kupní ceny při převzetí zboží od prodávajícího

2.     

Balík do ruky, cenné psaní-platba předem na účet-Česká pošta/Zásilkovna 

Zásilkovna

Balík do ruky, cenné psaní s dobírkou – Česká pošta

osobní odběr ve vzorkové prodejně v MARA Nail Design v Karlových Varech, Chebská 20,36006

 

Zboží je baleno tak, aby bylo chráněno proti poškození. 

Kupující má právo odmítnout převzít zboží od přepravce v případě, že je zboží doručeno v poškozeném obalu.

Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při jeho dodání. Dále viz § 2118 zákona č. 89/2012 Sb.

Náklady na dodání zboží 

Informace naleznete v sekci "dodání".

 

IV. Platební podmínky

Kupující má možnost zaplatit kupní cenu za zboží prodávajícímu jedním z níže uvedených způsobů:

1.      dobírkou

2.      převodem/složením na účet prodávajícího – Potvrzení objednávky

3.      v hotovosti na vzorkové prodejně MARA Nail Design, Chebská 20, Karlovy Vary,36006

Způsob platby uvede kupující na objednávce.

V. Záruka a reklamace

ust. § 2165 odst. 1 nového občanského zákoníku, dle nějž je kupující oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

VI. Odstoupení od kupní smlouvy

Je-li kupujícím spotřebitel (nevztahuje se na právnické osoby a fyzické osoby podnikající dle živnostenského zákona / podnikatele), může do 14 dnů od doručení zboží v souladu s Občanským zákoníkem (§ 1832 a násl.) i bez udání důvodu od smlouvy odstoupit a zboží vrátit. Zboží musí být vráceno nepoškozené a nepoužívané!  Zboží lze vrátit jedním z následujících způsobů:

1.      zasláním na adresu . ( informovat nutně písemně nebo e-mailem )..ve MARA Nail Design . Chebská 20, Karlovy Vary, 36006 znění: „Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD.MM.RRRR č. (číslo faktury) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo:………………….". Datum a podpis.

2.      osobním doručením na adresu - viz. shora uvedená. (informovat předem telefonicky nebo e-mailem)

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Za zboží poškozené či zničené při přepravě v důsledku použití nevhodného obalu nelze vrátit peníze (kupní cenu). 

Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury a písemné vyjádření o odstoupení od kupní smlouvy. Pozor - písemné odstoupení musí být odesláno prodávajícímu do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Vrácení zboží má samostatnou 14 denní lhůtu.

Náklady spojené s dodáním zboží zpět na adresu prodávajícího hradí kupující.

VII. Reklamační řád

Obecné ustanovení

1.      Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).

2.      Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.

Záruka 

Na všechny výrobky je poskytována záruční doba dle čl. V. těchto obchodních podmínek. V případě, že se v průběhu záruční doby vyskytne vada, pro kterou nemůže být zakoupený výrobek používán zcela řádně, a tuto vadu lze odstranit, má kupující právo na jeho bezplatnou opravu. U odstranitelné vady na dosud nepoužitém výrobku má kupující právo místo odstranění vady požadovat výměnu vadného výrobku za bezvadný. V případě vady, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby výrobek mohl být řádně užíván jako výrobek bez vady, má kupující právo na výměnu výrobku anebo má právo od kupní smlouvy odstoupit. 

Doručené reklamace jsou vyřizovány bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající se zákazníkem nedohodnou jinak. 

Dnem uplatnění reklamace se rozumí den, kdy bylo zboží doručeno na adresu prodávajícího 

Záruka se nevztahuje na zboží, u kterého byla reklamace uplatněna po uplynutí stanovené záruční doby a dále na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním. Záruka se nevztahuje na vady způsobené nesprávným užíváním nebo nevhodnou údržbou výrobku. 

Reklamaci lze uplatnit jedním z následujících způsobů:

1.      zasláním na adresu . (informovat předem telefonicky nebo e-mailem MARA Nail Design. Chebská 20, Karlovy Vary, 36006)

2.      osobním doručením na adresu - viz. shora uvedená. (informovat předem telefonicky nebo e-mailem)

Při zasílání je kupující povinen zboží zabalit do vhodného obalu tak, aby nedošlo k jeho poškození či zničení. Ke zboží je nutno přiložit kopii dodacího listu nebo faktury s popisem vady a návrhem na způsob řešení reklamace.

VIII. Ochrana osobních údajů

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za důvěrné, budou použity pouze pro interní potřebu, nebudou zveřejněny, poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Při nakládání s osobními daty se prodávající řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění. Vyplněním registračního formuláře resp. potvrzením objednávky dle čl. II. dává kupující prodávajícímu souhlas se shromažďováním a zpracováním poskytnutých osobních údajů. Poskytnuté informace jsou ukládány v zabezpečené databázi a nejsou poskytovány třetím osobám. Kupující má právo požádat o vymazání či opravu osobních údajů (změnu či zrušení registrace). 

Tyto obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1.1.2022.

ZÁSADY AUTORSKÝCH PRÁV (COPYRIGHT) K ONLINE VIDEOKURZŮM

Právnická osoba RK Nail Design s.r.o. se sídlem Jenišov 27, PSČ 360 01 identifikační číslo: 09102302 pro prodej videokurzů prostřednictvím on-line internetového obchodu https://www.didierlabczech.cz

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) právnické osoby RK Nail Design s.r.o., se sídlem Jenišov 27, PSČ 360 01, identifikační číslo: 09102302, (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.didierlabczech.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

2. Copyright

2.1 Kupující se zavazuje, že obsah online workshopu nebude žádným způsobem kopírovat a sdílet s jinými osobami. Kupující nesmí obsah videí a poskytnutých souborů nikde zveřejňovat.

2.2 Kupující, pokud je zároveň i školitelem manikúry, nehtového designu či pedikúry, nesmí techniky obsažené v tomto online workshopu kopírovat či napodobovat a obohacovat se tím.

2.3 V případě že dané podmínky poruší, lze požadovat ušlý zisk v plné výši a smluvní pokutu v rozmezí 50 000-200 000kč.

3. Doručení Videokurzu

3.1 Kupujícímu bude po zaplacení videokurzu doručen na jeho předem zadanou emailovou adresu odkaz pro shlédnutí kurzu.

3.2 Platnost tohoto odkazu je nastavena na 30 dní od data odeslání.

4. Platební podmínky

4.1 Kupující po objednání videokurzu uhradí plnou částku na účet prodávajícího.

Číslo účtu: 197403283/5500

Variabilní symbol: číslo objednávky

Právnická osoba RK Nail Design s.r.o.

se sídlem Jenišov 27, PSČ 360 01

identifikační číslo: 09102302

Právnická osoba RK Nail Design s.r.o. (dále jen „prodávající“) není plátcem DPH.

Řešení sporů

Vzájemné spory mezi prodávajícím a kupujícím řeší obecné soudy.

Kupující, který je spotřebitelem, má podle zákona č. 634/1922 Sb, o ochraně spotřebitele, v platném znění, právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb. Subjektem, který je oprávněn mimosoudní řešení sporu provádět, je Česká obchodní inspekce. Bližší informace jsou dostupné na web.str. www.coi.cz.

Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se vztahuje výlučně na návrh spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s prodávajícím vyřešit přímo. Návrh lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé.

Spotřebitel má právo zahájit mimosoudní řešení sporu online prostřednictvím platformy ODR dostupné na web.str.ec.europa.eu/consumers/odr/ nebo na https://adr.coi.cz/

Prodávající se zavazuje usilovat přednostně o mimosoudní řešení sporů s kupujícím, pokud je kupující neodmítne. Tento postup není mediací dle zákona č.202/2012 Sb., o mediaci, v platném znění ani rozhodčím řízení podle zákona č. 216/1994 Sb.,o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů, v platném znění,a jeho využitím není dotčeno oprávnění stran obrátit se svým nárokem na Českou obchodní inspekci či na soud.

Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčení a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

Dozor nad dodržováním povinností podle zákona č. 634/1922 Sb.,o ochraně spotřebitele, v platném znění,vykonává Česká obchodní inspekce ( www.coi.cz )

Kontaktní údaje:

Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15,120 00 Praha2...mail:adr@coi.cz....web:adr.coi.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin. Ve vzorkové prodejně evidujeme EET (elektronickou evidenci tržeb).

Sledujte nás na Facebooku